bioexo
Bioexona, spletna trgovina

VAROVANJE ŽIVALI Z ZAKONODAJO

Pri lastništvu eksotičnih živali se je treba zavedati problema nedovoljene trgovine z živalmi, pri tem je še posebej problematično pobiranje ogroženih živalskih ali rastlinskih vrst iz narave. Zato se mora vsak lastnik živali seznaniti z veljavno slovensko zakonodajo, upoštevati njena določila ter biti odgovoren do narave. Jasno in pregledno je vse opisano na spletnih straneh Agencije za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, kar boste našli na prvi povezavi. Na drugi povezavi je posebej Zakon o ohranjanju narave, na tretji pa povezava na CITES kar je angleška okrajšava za Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živećimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Convention on International Trade in Endangered Species of Wil Fauna and Flora). CITES dovoljuje mednarodno trgovanje z vrstami, navedenimi na dodatkih konvencije le, če trgovanje poteka v obsegu, ki ne škoduje preživetju vrste v naravi. Konvencija ureja mednarodno trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami, to je uvoz, izvoz in ponovni izvoz na osnovi dovoljenj in potrdil, ki se izdajo, če so izpolnjeni predpisani pogoji.
 
 
Na razstavah Bioexo vedno skušamo opozoriti ljudi na veljavne predpise, zakonodajo in možne probleme. Kot primer smo pripravili tudi kratko predstavitev ene vrste označevanja živali prosto živečih vrst v ujetništvu, ki si jo lahko preberete tu spodaj.
 
 
MIKROČIPIRANJE - OZNAČEVANJE ŽIVALI ŽIVALI PROSTO ŽIVEČIH VRST
Alenka Dovč1, Urška Mavri2 in Nika Fon Leben3
 
1 - Veterinarska fakulteta, Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine
2 - MOP, Agencija RS za okolje,
3 - Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo
 
VRSTE ŽIVALI, KI JIH JE POTREBNO OZNAČITI
 • V skladu s Pravilnikom o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, 58/2004) je potrebno označiti vrste živali iz skupin sesalcev, ptičev in plazilcev, ki so navedene v:
 • prilogi A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi
 • prilogi 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
 • določene vrste ptic
 • osebke iz priloge B Uredbe Sveta (ES) 338/97, ki so vključeni v matično skupino živali pri dejavnosti gojitve
 
Seznam vrst, ki jih je potrebno označiti: https://roz.arso.gov.si
 
Časovna obveznost označitve
 • • Za označitev osebkov je odgovoren njihov imetnik
 • Dolžnost označitve v desetih delovnih dneh od pridobitve oz. v petih delovnih dneh po končani karanteni
 
PREDPISANI NAČINI OZNAČITVE
 • ZAPRTI OBROČEK: je industrijsko izdelan, brezšivno sklenjen, ima enkratno trajno berljivo kodo in ni na noben način spremenjen. Uporablja se predvsem za ptice.
 • • MIKROČIP: mora ustrezati standardoma ISO 11784:1996(E) in 11785:1996(E). Posamezen mikročip mora biti do aplikacije sterilno pakiran.Za označevanje sesalcev, plazilcev ali ptic.
 • • ODPRTI OBROČEK: je industrijsko izdelan, ima enkratno trajno berljivo kodo in ni na noben način spremenjen. Izdelan je na način, da se ga lahko sklene le enkrat oziroma da pri poskusu razklenitve poči. Uporablja se predvsem za ptice. Če označitev z mikročipom ni možna, označitev z odprtim obročkom pa je primerna, se lahko tako označijo tudi sesalci in plazilci.
 • OPISNA OZNAČITEV: tistih zunanjih značilnosti, po katerih je žival mogoče enoznačno prepoznati. Pri tem se navede: velikost, dolžina, teža, spol, starost in individualne posebnosti živali, fotografija. Če iz opisa živali ni mogoče enoznačno prepoznati, se deponira material za molekularno genske analize.
 • GENSKI MATERIAL: deponiranje genskega materiala za molekularno genske analize je obvezno za vse osebke vrst iz reda papig, ujed in sov iz priloge A Uredbe Sveta (ES) 338/97.
 
 
IZJEME
Označitev na predpisan način ni potrebna za:
 • živali, ki so že bile ustrezno označene v drugih državah
 • mladiči želv, ki imajo spodnji ravni del oklepa (plastron) krajši od 100 mm in so vzgojene pri gojiteljih, ki imajo dovoljenje za gojitev
 • živali, ki so lažje od 200 g ali še niso dosegle te teže
 • živali, ki se je zaradi zdravstvenega ali drugega posebnega stanja ali vedenja ne da varno označiti z obročki ali mikročipom. Pri tem se žival označi opisno ali se deponira genski material
 • živali, ki imajo dovoljenje ministrstva, da ostanejo neoznačene.
 
OZNAČEVALCI
 • Živali lahko označijo le pooblaščene osebe, ki imajo strokovni naziv najmanj doktor veterinarske medicine, veterinarsko licenco in so na podlagi odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje vpisani v evidenco označevalcev živali prosto živečih vrst.
 • Pticam, ki se označijo z zaprtimi obročki z matično številko društva in oznako gojitelja, lahko namesti trajno oznako tudi gojitelj.
 • Označevalec lahko uporablja le oznake, dobavljene s strani pooblaščenega dobavitelja.
 
IZGUBA, POGIN, POBEG ALI USMRTITEV OZNAČENE ŽIVALI
Če se označena žival izgubi, pogine, pobegne ali se jo usmrti, mora imetnik živali o tem v desetih delovnih dneh obvestiti Agencijo RS za okolje. Pri tem navede:
 • vrsto živali
 • vrsto in kodo oznake
 • datum izgube
 • morebitno nadaljnjo uporabo živali (prepariranje, odstop za raziskave ipd.).
 
Informacije se lahko sporočijo na odrezku, ki je del Potrdila o označitvi. Pri živali, ki je preparirana, mora oznaka ostati na preparatu.
 
MIKROČIP
      Mikročip mora ustrezati standardoma ISO 11784:1996(E) in 11785:1996(E). Koda vgrajena v mikročip mora biti trajno berljiva, nespremenljiva in sestavljena iz petnajstmestnega števila v obliki 705XXYYYYYYYYYY (705 oznaka države v skladu z ISO standardom 3166, XX 991 minus koda proizvajalca, ki jo določa standard ICAR, YYYYYYYYYY individualna številka živali). Posamezni mikročipi morajo biti do aplikacije sterilno pakirani.
 
Podlago za tekst si lahko še posebej preberete na nasledni povezavi: